OBCH.PODMIENKY

 

                                                   OBCHODNÉ PODMIENKY.

 

             VŠEOBECNÉ PODNIENKY

 

- Tieto obchodné podmienky platia pre zakazníkov internetového obchodu TONOSHOP.SK.Kupujúci zaslaním objednavky dava svoj súhlas,že sa bude riadiť tymiko obchodnými podmienkami.

 

PLATOBNÉ PODMIENKY A CENY

 

Kupujuci može uhradit tovar nasledovným sposobom

- Bankoným prevodom

- Dobierkou

- Osobne

- všetky ceny v internetovom obchode TONOSHOP.SK v EURE su uvedené s 20% DPH.

- V každej dodavke tovaru dude vystavený danový doklad (faktura).

- Ceny uvedené pri položkách platia výhradne pri objednaní tovaru cez internetový obchod TONOSHOP.SK

- Predavajuci si vyhradzuje pravo na zmenu cien tovaru.

 

OBJEDNANIE TOVARU

 

Tovar možno objednať nasledovným sposobom

 

- Emailom

- Telefonicky

- SMS

- Pri objednavke novým zákaznikom bude zakaznik kontaktovaný na overenie objednávky.Po potvrdení objednávky v znikne obchodný vztah.Kupujúci sa zaväzuje uhradiť kupnu cenu + prepravné naklady .

- Kupujúci zodpovédá za spravne a pravdivé udaje uvedené v objednavke.

 

Každa objednavka musí obsahovať:

 

- Meno a priezvisko kupujuceho

- Presnú poštovú adresu na dodanie tovaru

- Kontakt telefon alebo email

- Objednávkový kod a popis tovatu

- Počet kusov a veľkosť

- Datum objednania tovaru

- Sposob uhrady tovaru

- Sposob prevzatia tovaru

 

DODAVKA TOVARU

 

- Dodacia lehota je do 15 dní.

-  Pokiaľ je tovar na sklade tovar dodanie tovaru sa realizuje do 48 hodin.

- V pripade,že tovar nie je  na sklade budeme Vás o dodaní tovaru informovať.

- Vybratý tovar Vam bude dodaný Slovenskou poštou,alebo si ho možete prísť vyzdvihnúť osobne.

- Tovar dodávame kurierom za 6  €  /poštovné /

 

PREBRATIE TOVARU

 

- Pri prevzatí tovaru v pritomnosti doručovateľa si skontrolujte,či dodaný tovar nie je poškodený alebo nechýba.Pokiaľ tovar je poškodený alebo chýba treba spísať zápisnicu alebo balík nepreberte.

 

VRATENIE TOVARU

 

 - Tovar je možno vrátiť do štrnástich pracovných dní od prevzatia tovaru.Vrátený tovar nesmie byť používaný,poškodený v pôvodnom obale s blombami,dokladom o kupe.

- V pripade,že chce kupujúci tovar vratiť,musí informovať prevadzkovateľa internetového obchodu,s ktorým dohodne další postup.

 

ALTERNATÍVNE RIEŠENIE SPOROV


Dňom 1. februára 2016 nadobúda účinnosť zákon č. 391/2015 Z. z. o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Cieľom tohto zákona je vytvorenie novej možnosti pre spotrebiteľov riešiť svoj spor s predávajúcim rýchlo, efektívne, menej formálne a predovšetkým bezplatne, resp. len s minimálnymi nákladmi. Ide o dosiahnutie zmierlivého riešenia, resp. dohody medzi spotrebiteľom a predávajúcim o vyriešení sporu, ktorá sa po súhlase oboch strán s jej znením stáva záväzným právnym podkladom.

Orgánom alternatívneho riešenia sporov zo zákona sú Úrad pre reguláciu sieťových odvetí, Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb a Slovenská obchodná inšpekcia. Slovenská obchodná inšpekcia je navyše v postavení tzv. reziduálneho subjektu, čo znamená, že bude oprávnená riešiť aj také spory, pri ktorých nie je určená kompetencia iných orgánov, okrem sporov vyplývajúcich zo zmlúv o poskytovaní finančných služieb.

VEBOVÉ SÍDLO RIEŠENIA SPOROV ONLINE

Dôvody, na základe ktorých subjekt alternatívneho riešenia sporov môže odmietnuť riešiť spor podľa § 13 ods. 4
zákona

ak spotrebiteľ podá návrh po uplynutí jedného roka odo dňa doručenia zamietavej odpovede predávajúceho na žiadosť spotrebiteľa o nápravu alebo márneho uplynutia 30 dňovej lehoty odo dňa, kedy spotrebiteľ odoslal predávajúcemu žiadosť o nápravu, na ktorú predávajúci neodpovedal,ak sa spotrebiteľ pred podaním návrhu preukázateľne nepokúsil vyriešiť spor komunikáciou s predávajúcimak vyčísliteľná hodnota sporu nepresahuje sumu 20,- €ak vecou, ktorej sa návrh týka, sa už predtým subjekt zaoberal a spotrebiteľ bol informovaný o vybavení jeho podania, pričom návrh neobsahuje žiadne nové skutočnosti a ARS by vzhľadom na všetky okolnosti bolo zjavne neúčelnéak vzhľadom na všetky okolnosti je zrejmé, že ARS by bolo možné viesť len s vyvinutím neprimeraného úsilia

 

ODSTÚPENIE OD ZMLUVY  FORMULÁR 

 

REKLAMACIA A ZÁRUKA

 

- Na zakúpený tovar v TONOSHOP.SK sa vzťahuje 24 nesačná záruka odo dňa zakúpenia.

- Kupujúci pri reklamácií je povinný informovať prevadzkovateľa internetového obchodu.

- Kupujúci nasledne pošle reklamovaný tovar s podpísanou žiadosťou a popisom reklamovanej závady.

- reklamovaný tovarmusí byť očistený,kompletný,pokiaľ je možné v originalnom obale.

- Reklamovať možno len tovar zakúpený v internetovom obchode TONOSHOP.SK.

- Reklamácia bude vybavená do 30 dní od prevzatia reklamovaného tovaru predavajúcim.

 

OCRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV

 

- Internetový obchod TONOSHOP.SK zhromažďuje a spracováva Vami poskytnuté udeje za účelom ponuky obchodu a služieb.Poskytnutie údajov je dobrovoľné,nepovinné a dosledkov s tým,že tieto údeje možu byť spracované pre marketingové učely na dobu neurčitú v zmysle zákona č.428/2002 Z.z. o ochrane osobných údajov.

 

                  Prajeme Vám príjemné nakupovanie v internetovom obchode TONOSHOP.SK

Prihlásenie