OBCH.PODMIENKY

 

                                                   OBCHODNÉ PODMIENKY.

 

             VŠEOBECNÉ PODNIENKY

 

- Tieto obchodné podmienky platia pre zakazníkov internetového obchodu TONOSHOP.SK.Kupujúci zaslaním objednavky dava svoj súhlas,že sa bude riadiť tymiko obchodnými podmienkami.

 

PLATOBNÉ PODMIENKY A CENY

 

Kupujuci može uhradit tovar nasledovným sposobom

- Bankoným prevodom 

- Dobierkou

- Osobne

- všetky ceny v internetovom obchode TONOSHOP.SK v EURE su uvedené s 20% DPH.

- V každej dodavke tovaru dude vystavený danový doklad (faktura).

- Ceny uvedené pri položkách platia výhradne pri objednaní tovaru cez internetový obchod TONOSHOP.SK

 

OBJEDNANIE TOVARU

 

Tovar možno objednať nasledovným sposobom

 

- Emailom

- Telefonicky

- SMS

- Pri objednavke novým zákaznikom bude zakaznik kontaktovaný na overenie objednávky.Po potvrdení objednávky v znikne obchodný vztah.Kupujúci sa zaväzuje uhradiť kupnu cenu + prepravné naklady .

- Kupujúci zodpovédá za spravne a pravdivé udaje uvedené v objednavke.

 

Každa objednavka musí obsahovať:

 

- Meno a priezvisko kupujuceho

- Presnú poštovú adresu na dodanie tovaru

- Kontakt telefon alebo email

- Objednávkový kod a popis tovatu

- Počet kusov a veľkosť

- Datum objednania tovaru

- Sposob uhrady tovaru

- Sposob prevzatia tovaru

 

DODAVKA TOVARU

 

- Dodacia lehota je do 15 dní.

-  Pokiaľ je tovar na sklade tovar dodanie tovaru sa realizuje do 48 hodin.

- V pripade,že tovar nie je  na sklade budeme Vás o dodaní tovaru informovať.

- Vybratý tovar Vam bude dodaný Kurierom,alebo si ho možete prísť vyzdvihnúť osobne.

- Tovar dodávame kurierom na dobierku za 6  €  /poštovné /

 

PREBRATIE TOVARU

 

- Pri prevzatí tovaru v pritomnosti doručovateľa si skontrolujte,či dodaný tovar nie je poškodený alebo nechýba.Pokiaľ tovar je poškodený alebo chýba treba spísať zápisnicu alebo balík nepreberte.

 

 

 ZÁRUKA a REKLAMAČNÝ PORIADOK

 

- Na zakúpený tovar v TONOSHOP.SK sa vzťahuje 24 nesačná záruka odo dňa zakúpenia.

- Predajca zodpovedá za výrobné vady tovaru a neručí za mechanické poškodenie a nadmerné opotrebovanie tovaru.

- V prípade zistenia vady výrobku je potrebné uplatniť reklamáciu bezodkladne (výrobok ďalej nepoužívať.)

- Kupujúci si uplatní reklamáciu v TONOSHOPE vypísaním reklamačného formulára REKLAMAČNÝ FORMULÁR 

- Kupujúci nasledne pošle reklamovaný tovar s podpísanou žiadosťou a popisom reklamovanej závady na adresu:

 

Anton Oškrobaný

Centrum 9/14

017 01 Považská bystrica

mob.0903 510 680

 

- reklamovaný tovar musí byť očistený,kompletný,pokiaľ je možné v pôvodnej krabici ( nieje to povinnosť )

- Po prevzatí reklamovaného tovaru a posúdení reklamovanej závady bude ihneď spotrebiteľ informovaný o spôsobe vybavenia reklamácie.

- Reklamovať možno len tovar zakúpený v internetovom obchode TONOSHOP.SK.

- Reklamácia bude vybavená najneskôr do 30 dní.

 

  Sťažnosti a podnety spotrebiteľov možte zasielať na mailovu adresu objednavky@tonoshop.sk

 

 

 VRATENIE TOVARU

 

- Tovar je možno vrátiť do 14 dní od prevzatia tovaru bez udania dôvodu.

- Vrátený tovar do 14 dní nesmie byť používaný,poškodený v pôvodnej krabici s blombami ( tovar sa dá odskúšať aj bez porušenia krabice a blomb ako aj v kamennom obchode aby bol schopný ďalšieho predaja.)  a dokladom o kúpe.

- V pripade,že chce kupujúci odtúpiť od zmluvy do14 dní,musí informovať prevadzkovateľa internetového obchodu,s ktorým dohodne další postup mob.0903 510 680, alebo pošle tovar s vyplneným formulárom do 14 dní na adresu ktorá je uvedená v reklamačnom poriadku.

 ODSTÚPENIE OD ZMLUVY FORMULÁR

Po preskúmaní neporušenosti tovaru bude uskutočnené vrátenie peňazí za tovar a poštovné na Váš učet alebo na Vašu adresu poštovou poukážkou.Zaplatená čiastka bude vrátená bez zbytočného odkladu,najneskôr do 14 dní od dňa doručenia o odstúpenía od zmluvy.Alebo musíte preukázať odoslanie tovaru od ktorého chcete odstúpiť od zmluvy.

 Po splnení predajcom všetkých informačných povinností stráca spotrebiteľ po štrnástich dňoch právo odstúpiť od zmluvy bez udania dôvodu.

  

ALTERNATÍVNE RIEŠENIE SPOROV


Dňom 1. februára 2016 nadobúda účinnosť zákon č. 391/2015 Z. z. o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Cieľom tohto zákona je vytvorenie novej možnosti pre spotrebiteľov riešiť svoj spor s predávajúcim rýchlo, efektívne, menej formálne a predovšetkým bezplatne, resp. len s minimálnymi nákladmi. Ide o dosiahnutie zmierlivého riešenia, resp. dohody medzi spotrebiteľom a predávajúcim o vyriešení sporu, ktorá sa po súhlase oboch strán s jej znením stáva záväzným právnym podkladom.

Orgánom alternatívneho riešenia sporov zo zákona sú Úrad pre reguláciu sieťových odvetí, Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb a Slovenská obchodná inšpekcia. Slovenská obchodná inšpekcia je navyše v postavení tzv. reziduálneho subjektu, čo znamená, že bude oprávnená riešiť aj také spory, pri ktorých nie je určená kompetencia iných orgánov, okrem sporov vyplývajúcich zo zmlúv o poskytovaní finančných služieb.

VEBOVÉ SÍDLO RIEŠENIA SPOROV ONLINE

Dôvody, na základe ktorých subjekt alternatívneho riešenia sporov môže odmietnuť riešiť spor podľa § 13 ods. 4
zákona

ak spotrebiteľ podá návrh po uplynutí jedného roka odo dňa doručenia zamietavej odpovede predávajúceho na žiadosť spotrebiteľa o nápravu alebo márneho uplynutia 30 dňovej lehoty odo dňa, kedy spotrebiteľ odoslal predávajúcemu žiadosť o nápravu, na ktorú predávajúci neodpovedal,ak sa spotrebiteľ pred podaním návrhu preukázateľne nepokúsil vyriešiť spor komunikáciou s predávajúcimak vyčísliteľná hodnota sporu nepresahuje sumu 20,- €ak vecou, ktorej sa návrh týka, sa už predtým subjekt zaoberal a spotrebiteľ bol informovaný o vybavení jeho podania, pričom návrh neobsahuje žiadne nové skutočnosti a ARS by vzhľadom na všetky okolnosti bolo zjavne neúčelnéak vzhľadom na všetky okolnosti je zrejmé, že ARS by bolo možné viesť len s vyvinutím neprimeraného úsilia

 

 

 

OCRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV

 

- Internetový obchod TONOSHOP.SK spracúva len osobné udaje potrebné na vybavenie Vašej objednávky podľa európskeho nariadenia GDPR č.2016/679 a zákon č.18/2018 Z.z.§ 13 odsek 1 písmeno b, o ochrane osobných údajov. Osobné údaje nám poskytujete dobrovoľne,pretože bez poskytnutia Vašich osobných údajov nieje možné vybaviť ani doručiť Vašu objednávku.

 

 

 

 

                  Prajeme Vám príjemné nakupovanie v internetovom obchode TONOSHOP.SK

Prihlásenie